මම ඉමල්ක හේවගේ. අලුත් සාමාජිකයෙක් මේ ෆෝරම් එකට. කැමතියි ඔයාලත් එක්ක අත්දැකීම් බෙදා හදාගෙන දිගු ගමනක් යන්න